Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace k zápisu 2024/2025

Informace k zápisu 2024/2025 Zápis do mateřské školy pro školní rok  2024/2025

Předzápis

Od 22.4-30.4.2024 proběhne takzvaný předzápis. Jedná se o období, kdy si budete moci stáhnout patřičné dokumenty, které budete potřebovat k zápisu. Jedná se o ŽÁDOST O PŘIJETÍ, o EVIDENČNÍ LIST DÍTĚTE, PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ , KRITÉRIA  A DOTAZNÍK. Pokud si dokumenty nebudete moci stáhnout z našich stránek, dostavíte se do mateřské školy v období od 22.4.- 30.4.2024 a dokumenty vám budou předány osobně. Vyzvednout si je budete moci v obou mateřských školách na třídách na Sklářské i Masarykově, možno i v ředitelně.

Dostupnost dokumentů:

 1. ke stažení v sekci O nás - Dokumenty k zápisu
 2. k vyzvednutí v mateřské škole v termínu od 22. 4. -30.4.2024 

PREZENČNÍ ZÁPIS

Přijímací řízení do Mateřské školy Nové Sedlo se uskuteční ve Sklářské ve dnech:

2.5.- 3.5.2024 v časech od 9:30 do 16:00

6.5.- 10.5.2024 od 9:30-14:00 hodin

Všechny dokumenty čitelně vyplníte a přinesete do mateřské školy v uvedené dny. EVIDENČNÍ LIST necháte potvrdit pediatrem, který potvrdí zdravotní stav vašeho dítěte

Dokumenty je též možné zaslat:

 1. poštou
 2. datovou schránkou: ID datové schránky: Mateřská škola Nové Sedlo, Sklářská 510 (mghkvq9)
 3. e-mailem s elektronickým podpisem

Termín dodání dokumentů, pokud chcete využít jiných možností než osobní, je od 2. 5. 2024 do 16. 5.2024 (datum razítka podání na poště nejpozději 16.5.2024). V tomto případě je nutné přiložit prostou kopii rodného listu a OP.

Dokumenty potřebné k zápisu:

 1. vyplněná žádost o přijetí
 2. evidenční list + potvrzení lékaře
 3. rodný list dítěte
 4. platný průkaz totožnosti zákonného zástupce
 5. vyjádření školského poradenského zařízení, popř. registrujícího lékaře o speciálních vzdělávacích potřebách dítěte
 6. cizinci: vízový doklad dítěte nebo záznam o udělení dočasné ochrany, povolení k pobytu, doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat, místo pobytu dítěte pro určení spádovosti (např. nájemní smlouva, potvrzení o ubytování)

Přihlášky budou posouzeny podle stanovených kritérií, vydaných ředitelkou školy Mgr. Šárkou Kočandrlovou, pro školní rok 2024/2025.

Přijímání dětí se řídí podle ustanovení § 34, § 34a, §165 ods.2 písm. b) a § 183 odst.1 zákona č. 561/2004 v platném znění (dále školský zákon), dále zákonem č.500/2004 Sb. v platném znění a § 50 zák.č.258/2000 Sb. ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání je dle § 34a odst. 1 (školský zákon) povinné pro děti, které dosáhly alespoň pátého roku věku před zahájením nového školního roku (tj. do 31. 8. 2024).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech či jiným způsobem – individuálním vzděláváním dítěte, vzděláváním v přípravné třídě základní školy či vzděláváním v zahraniční škole na území ČR, ve které MŠMT povolilo plnění povinné školní docházky.

Seznámení s podklady

Zákonný zástupce se před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení může seznámit a vyjádřit k podkladům rozhodnutí v budově Mateřské školy Sklářská 510 dne 21.5. 2024 v době od 10:00 do 14:00 hod.

Vydání rozhodnutí

Výsledky zápisu dětí na školní rok 2023/2024 budou k dispozici od 31.5. 2024 po dobu 15 dnů na webových stránkách MŠ a dále budou vyvěšeny na dveřích mateřských škol.

V případě kladného rozhodnutí ve věci přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, bude vydáno pouze na žádost zákonného zástupce.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí v písemné podobě, které bude zasláno poštou.

Ve školním roce 2024/2025 je možno přijmout cca 26 dětí k předškolnímu vzdělávání